สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือเป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ   ทรงไว้ซึ่งเกียรติ   ศักดิ์ศรี   และชี้นำสุขภาพอนามัย
ของสังคม

ภาพกิจกรรม

 
วันพยาบาลสากล2021
สวัสดิการสมาชิก
ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุม


อ่านเพิ่มเติม


ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ


web counter