สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือเป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ   ทรงไว้ซึ่งเกียรติ   ศักดิ์ศรี   และชี้นำสุขภาพอนามัย
ของสังคม

ภาพกิจกรรม

 
ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ จังหวัดน่าน
อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุม


อ่านเพิ่มเติม


รองศาสตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ


web counter