สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือเป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ   ทรงไว้ซึ่งเกียรติ   ศักดิ์ศรี   และชี้นำสุขภาพอนามัย
ของสังคม

ภาพกิจกรรม

 
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน
จิตคารวะ..สวัสดีปีใหม่ท่านผู้มีอุปการคุณ
อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุม


อ่านเพิ่มเติม


รองศาสตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ


web counter