สารจากนายกสมาคมฯ

 
      สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ มีภารกิจสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพ สวัสดิการและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาคมฯ และสมาชิกและระหว่างสมาชิกที่สะดวกและรวดเร็วจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกมากขึ้น สมาคมฯ ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนสมาชิกทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ หากสมาชิกต้องการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งมายังสำนักงานสมาคมฯ เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป
      สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทุกท่านในการเชื่อมโยงพลังสามัคคีและผดุงเกียรติของวิชาชีพพยาบาลให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป

(รองศาสตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์)
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ