คณะกรรมการ

 

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่

อุปนายกสมาคมฯ 1
พว.ศรีวรรณา วงศ์เจริญ
ข้าราชการบำนาญ

อุปนายกสมาคมฯ 2
พว.นุชรี จันทร์เอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลลำพูน

อุปนายกสมาคมฯ 3
พว.อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลแพร่

อุปนายกสมาคมฯ 4
พว.วันทนีย์ อิสระไพจิตร์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสุโขทัย

อุปนายกสมาคมฯ 5
พว.จริยา พันธ์วิทยากูล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลกำแพงเพชร

เลขาธิการ
ดร.สุนทรี ศรีโกไสย
พยาบาลวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

รองเลขาธิการ
อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เหรัญญิก
พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยเหรัญญิก
อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาการ
รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยวิชาการ
อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยวิชาการ
พว.วรางคณา ธุวะคำ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ช่วยวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยวิชาการ
อาจารย์ เขมิกา สิริโรจน์พร
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ปฎิคม
พว.ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา
ข้าราชการบำนาญ

ผู้ช่วยปฏิคม
พว.มาลีวรรณ เกษตรทัต
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน

ผู้ช่วยปฏิคม
พว.คณิศฉัตร์ วุฒิศักดิ์สกุล
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง

ผู้ช่วยปฏิคม
พว.จรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ประชาสัมพันธ์
พว.ปริศนา วะสี
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
พว.อุรา ทิพย์ประจักษ์
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง

นายทะเบียน
อาจารย์ เฉลิมพล ก๋าใจ
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

สวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
พว.ชนกพร อุตตะมะ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้ช่วยสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
พว.ดุษฎี พงศ์อุดม
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ผู้ช่วยสวัสดิการและกิจการพิเศษ
พ.ต.อ.หญิง ภารดี ปิยะพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายดารารัศมี