คณะกรรมการ

 

ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่

อุปนายกสมาคมฯ 1
พว.ศรีวรรณา วงศ์เจริญ
ข้าราชการบำนาญ

อุปนายกสมาคมฯ 2
พว.นุชรี จันทร์เอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลลำพูน

อุปนายกสมาคมฯ 3
พว.พรธิดา ชื่นบาน
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลแพร่

อุปนายกสมาคมฯ 4
พว.อมรรัตน์ กุลทิพรรธน์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

อุปนายกสมาคมฯ 5
พว.ประภา ราชา
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพิจิตร

เลขาธิการ
พว.ขจรวรรณ ทินกร ณ อยุธยา
ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลนครพิงค์

รองเลขาธิการ
อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

เหรัญญิก
พว.สุพรรณี เตรียมวิศิษฎ์
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยเหรัญญิก
อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิชาการ
รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยวิชาการ
พว.วรางคณา ธุวะคำ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ช่วยวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ลังการ์พินธุ์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยวิชาการ
อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยวิชาการ
อาจารย์ เขมิกา สิริโรจน์พร
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้ช่วยวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ประชาสัมพันธ์
พว.ปริศนา วะสี
ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
พว.อุรา ทิพย์ประจักร์
ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลสวนปรุง

ปฏิคม
พว.มาลีวรรณ เกษตรทัต
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำพูน

ผู้ช่วยปฏิคม
ดร.สุนทรี ศรีโกไสย
พยาบาลวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ผู้ช่วยปฏิคม
พว.คณิศฉัตร์ วุฒิศักดิ์สกุล
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง

นายทะเบียน
อาจารย์เฉลิมพล ก๋าใจ
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

สวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
พว.ชนกพร อุตตะมะ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้ช่วยสวัสดิการและกิจการพิเศษ
พว.ดุษฎี พงศ์อุดม
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ผู้ช่วยสวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
พว.กุลดา พฤติวรรธน์
ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลนครพิงค์