คณะกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

อุปนายกสมาคมฯ 1
นางเอมอร เรือนชัย

อุปนายกสมาคมฯ 2
นางสาวศนิชา เศรษฐชัยยันต์
ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 1

อุปนายกสมาคมฯ 3
ดร.สุดารัตน์ สุธราพันธ์
ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 2

อุปนายกสมาคมฯ 4
นางสาววันทนีย์ อิสระไพจิตร์
ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 3

อุปนายกสมาคมฯ 5
นางสาวดรุณี วินัยพานิช
ประธานเครือข่ายจังหวัดเขต 4

เลขาธิการ
นางพรสวรรค์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

รองเลขาธิการ
นางสาวสุคนทา คุณาพันธ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เหรัญญิก
นางจันทนา จารุไพบูลย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์
โรงพยาบาลสวนปรุง

วิชาการ
ดร.จินตวีร์พร แป้นแก้ว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้ช่วยวิชาการ
อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยวิชาการ
นางกุลดา พฤติวรรธน์
โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้ช่วยวิชาการ
นางสาวนาฏยา เอื้องไพโรจน์
โรงพยาบาลนครพิงค์

ผู้ช่วยวิชาการ
นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

ผู้ช่วยวิชาการ
นางสาวดุษฎี พงษ์อุดม
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ปฏิคม
ผศ.สุธาทิพย์ อุปลาบัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยปฏิคม
นางสาวแสงจันทร์ ชิกรัตน์
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ผู้ช่วยปฏิคม
นางจินตนา นันทหทัย
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์
อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางทิพศมัย ทายะรังสี
โรงพยาบาลสวนปรุง

นายทะเบียน
นางศรีวรรณา วงค์เจริญ
โรงพยาบาลประสาท

ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายเอกชัย กันธะวงศ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

สวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ
อาจารย์แสงมณี อะโข
กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยสวัสดิการและกิจการพิเศษ
นางหทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่