พันธกิจ (Mission)

 
พันธกิจ (Mission) พ.ศ. 2556-2558
1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล และจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
2. พิทักษ์สิทธิ ประสานประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชิก
3. เป็นศูนย์รวมพลัง ความรัก ความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพการพยาบาล
5. ดำเนินงานหรือประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพของประชาชน
6. การสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรให้สามารถปฏิบัติการกิจสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6.1 เพิ่มรายได้
   6.2 บริหารทรัพยากร