วิสัยทัศน์ (Vision)

 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เป็นสาขาหนึ่งของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มุ่งที่จะเป็นตัวแทนวิชาชีพที่มีเอกภาพ ทรงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี
และชี้นำสุขภาพอนามัยของสังคม