ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :วันพยาบาลสากล
วันที่จัดกิจกรรม :วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด :สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ มีภารกิจสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของสมาชิก ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องพัฒนาสมาชิกของสมาคมฯ จึงได้ร่วมกับผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่อง "พยาบาล: เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากลประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับคำขวัญของสภาการพยาบาลนานาชาติ (International Council of Nurses) ปี 2562 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “Nurses : A Voice to Lead Health for All” หรือ "พยาบาล:เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

Image
Image
Image
Image
Image
Image