ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่3
วันที่จัดกิจกรรม :วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รายละเอียด :คุณศรีวรรณา วงค์เจริญ อุปนายก1 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ตัวแทนสมาคมพยาบาลฯร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ งานบริการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ

Image
Image