ภาพกิจกรรม

 
ชื่อกิจกรรม :ประชุมวิชาการ จังหวัดน่าน
วันที่จัดกิจกรรม :15 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด :สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือและชมรมพยาบาลน่าน จัดประชุมวิชาการเรื่อง "การพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพโดยการนิเทศทางคลินิก" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน