ข่าวประชาสัมพันธ์

 
หัวข้อ :การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย
รายละเอียด :ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ มีนโยบายสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านงานวิจัย ร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ด้านการพยาบาลและ/หรือการผดุงครรภ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพยาบาล จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนทุนแก่สมาชิกสมาคมฯ ในกิจกรรมดังกล่าว และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนจากสมาคมฯ ตามรายละเอียดที่แนบมา
ไฟล์แนบ :2020-02-18_114150.pdf
โพสเมื่อวันที่ :18 กุมภาพันธ์ 2563